STATUT

Statut Stowarzyszenia Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO

                                                                                                  ROZDZIAŁ I 

                                                                                  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                                                                                  §1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających jako doradcy noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich oraz edukatorów noszenia dzieci, w tym osób ze środowiska medycznego i paramedycznego, które swoją pracą promują prawidłowe noszenie dzieci w chustach i nosidłach miękkich. 
 2. Doradca noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, zwany dalej “Doradcą”, to osoba, która odbyła kurs w szkole kształcącej doradców noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. 
 3. Edukator noszenia dzieci, zwany dalej “Edukatorem”, to osoba, która nie posiada uprawnień do wykonywania zajęcia doradcy noszenia, ale szerzy rzetelną wiedzę o noszeniu dzieci w chustach i nosidłach miękkich. 
 4. Stowarzyszenie może się posługiwać nazwą skróconą: SEDNO
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

                                                                                                                 §2

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

                                                                                                                 §3

Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

                                                                                                                 §4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym przedmiocie działalności, o ile przynależność do nich jest zgodna z celami Stowarzyszenia. 
 2. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

                                                                                                                 §5

Stowarzyszenie posługuje się znakiem słowno-graficznym wyróżniającym je spośród innych organizacji.

                                                                                                                §6 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków. 
 2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz w formie działalności gospodarczej. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej. 

                                                                                                                 §7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

                                                                                               ROZDZIAŁ II 

                                                              CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

                                                                                                                §8 

Misją Stowarzyszenia jest integrowanie wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin powiązanych z noszeniem dzieci oraz budowanie relacji z doradcami, ze środowiskiem medycznym, paramedycznym, a także z rodzicami i opiekunami.

                                                                                                                §9 

Cele Stowarzyszenia: 

 1. budowanie dobrego wizerunku Doradców, 
 2. propagowanie pracy Doradców zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Doradców Noszenia Dzieci w Chustach i Nosidłach Miękkich, 
 3. integracja środowiska Doradców, 
 4. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, 
 5. wymiana wiedzy i doświadczeń na temat noszenia dzieci ze specjalistami z różnych dziedzin, 
 6. promowanie działalności Doradców będących członkami Stowarzyszenia,
 7. propagowanie wiedzy na temat prawidłowego noszenia dzieci,
 8. propagowanie wiedzy na temat świadomego rodzicielstwa, 
 9. działalność edukacyjna, informacyjna, doradcza, szkoleniowa, kulturalna i wychowawcza, 
 10. działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, dzieci, zwłaszcza rodzin z dziećmi w okresie niemowlęcym, 
 11. promocja i ochrona zdrowia, 
 12. promocja i organizacja wolontariatu, 
 13. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 14. podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej członków, 
 15. wspieranie procesu integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy organizacjami państw europejskich i innych, 
 16. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 17. ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych; 
 18. wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego; 
 19. przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

                                                                                                              §10

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego poprzez: 

 1. organizację szkoleń i kursów dokształcających dla członków Stowarzyszenia oraz osób wspierających działania Stowarzyszenia,
 2. organizację szkoleń, kursów w tematyce zgodnej z działalnością Stowarzyszenia, 
 3. organizację i wspieranie różnych form współpracy i wzajemnej pomocy koleżeńskiej, 
 4. organizację i udział w akcjach i kampaniach społecznych promujących wiedzę na temat poprawnego noszenia dzieci w chustach i nosidłach oraz świadomego rodzicielstwa, 
 5. prowadzenie działalności za pośrednictwem Internetu, 
 6. tworzenie programów edukacyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia, 
 7. współpracę z mediami, 
 8. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń z dziedzin związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym prowadzenie i popieranie prac naukowych. 
 9. organizację, w tym prowadzenie, warsztatów, spotkań, konferencji, sympozjów, wykładów itd., 
 10. organizację szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych, w tym także międzynarodowych, 
 11. wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia,
 12. promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,
 13. aktywizację zawodową, społeczną i walkę z bezrobociem, 
 14. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi na terenie całego kraju i poza jego granicami oraz z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z misją Stowarzyszenia; 
 15. realizację zadań publicznych zgodnych z celami Stowarzyszenia.

                                                                                                              §11

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, przy czym działalność gospodarcza ma charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego. 
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Dochód zdziałalności gospodarczej może być przeznaczony jedynie na działalność pożytku publicznego. 
 1. Zakres działalności gospodarczej wraz z numerami PKD znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego statutu.
 2. Cały dochód Stowarzyszenia, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej. 

                     

                                                                                              ROZDZIAŁ III 

                                                                                             CZŁONKOSTWO

                                                                                                              §12 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 • zwyczajnych, 
 • wspierających, 
 • honorowych. 

2. Członkami Stowarzyszenia są:

2.1 Członkowie zwyczajni – osoby akceptujące cele Stowarzyszenia i działające jako doradcy noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, które spełniły następujące wymogi formalne: 

 • złożyły pisemną deklarację członkowską zgodnie z wymogami niniejszego Statutu, 
 • udokumentowały na karcie pracy zebranie odpowiedniej liczby punktów świadczących o pracy w charakterze Doradcy. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów określa odrębny regulamin. 
 •  Raz do roku, w wyznaczonym terminie przedstawiły wybraną sytuację z własnej pracy doradczej. Szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących prezentacji zawiera osobny regulamin.

2.2 Członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne niebędące doradcami noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, deklarujące pomoc materialną lub intelektualną na rzecz Stowarzyszenia, edukatorzy noszenia dzieci. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji.

2.3 Członkowie honorowi – osoby fizyczne lub prawne, wyróżnione za szczególne zasługi w zakresie działalności i rozwoju Stowarzyszenia. 

                                                                                                                 §13

 1. Kandydatury potencjalnych członków zwyczajnych, wspierających i honorowych są jawne dla członków Stowarzyszenia i zostają im zaprezentowane za pośrednictwem uzgodnionego kanału informacyjnego. Członkowie mają 2 tygodnie od daty publikacji informacji na zgłoszenie uwag do kandydatur. 
 2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia. 
 3. Na decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia Zarząd ma dwa tygodnie od upłynięcia terminu na zgłaszanie uwag do kandydatur. 
 4. Nowo przyjęta osoba zostaje objęta wsparciem wybranego członka Stowarzyszenia przez okres 3 miesięcy od daty przyjęcia. 
 5. O nadaniu godności członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków. 

                                                                                                               §14

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 
 • dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
 • popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
 • przestrzegać etyki działania doradców noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich wynikających z Kodeksu Etycznego Doradców Noszenia oraz zasad koleżeństwa wynikających z regulaminu Sądu Koleżeńskiego, 
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
 • regularnie uiszczać składki członkowskie, 
 • aktywnie brać udział w działalności Stowarzyszenia, szczególnie w jego życiu społeczno-organizacyjnym, w konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • brać udział przynajmniej w jednym z czterech corocznych zjazdów członków Stowarzyszenia, tj. spotkaniach Stowarzyszenia związanych z jego bieżącą działalnością i rozwojem, 
 • uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia osobiście lub przez pełnomocnika. 

2. Zwyczajnym członkom Stowarzyszenia przysługuje:

 • bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 
 • prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia, 
 • prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 
 • prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
 • prawo do udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
 • prawo do posługiwania się i wykorzystywania znaku słowno-graficznego Stowarzyszenia, 
 • prawo do umieszczania własnej wizytówki na stronie Stowarzyszenia. 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak  członkowie zwyczajni.

4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z opłacania składek
członkowskich.

6. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 • śmierci członka Stowarzyszenia,
 • dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, poprzez
  złożenie pisemnej rezygnacji,
 • skreślenia członka Stowarzyszenia z listy członków Stowarzyszenia.

                                                                                                               §15

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:
 • niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej dwa okresy składkowe, pomimo pisemnego wezwania członka Stowarzyszenia do ich uregulowania , 
 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
 • nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 • działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu, 
 • utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu, 
 • na wniosek Sądu Koleżeńskiego 
 • trwałego braku zaangażowania w sprawy Stowarzyszenia, a w szczególności nieuczestniczenia w zjazdach Stowarzyszenia przez dwa lata. 

2. Skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia wymaga decyzji Zarządu. Zarząd ma 7 dni na poinformowanie członka, w formie pisemnej, o swojej decyzji. 

3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia, osobie wykreślonej przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków, które powinno zostać zgłoszone pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie od decyzji Zarządu na najbliższym planowanym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

                                                                                               ROZDZIAŁ IV 

                                                                                 WŁADZE STOWARZYSZENIA 

                                                                                                             §16 

 1. Władzami Stowarzyszenia są: 
 • Walne Zebranie Członków, 
 • Zarząd, 
 • Komisja Rewizyjna, 
 • Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a wybór ich członków odbywa się w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub przewodniczącego danego organu. 

                                                                                                             §17 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 16 pkt. 1. ust. 2, 3, 4 i raz w roku składają sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego; 
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej; 
 • powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego; 
 • nadawanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia; 
 • uchwalanie zmian Statutu; 
 • uchwalanie dodatkowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego organów; 
 • określanie wysokości składki członkowskiej; 
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w zakresie pozbawienia członkostwa; 
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia go z inną organizacją oraz przeznaczeniu jego majątku w takiej sytuacji; 
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

                                                                                                             §18 

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku. 
 2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W takim przypadku Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania przez Zarząd wniosku.
 3. W szczególnych przypadkach Zarząd może zwołać w trybie pilnym Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. 
 4. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna. 
 5. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi. 
 6. Dla ważności Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Na wypadek gdy w podanym terminie na Walnym Zebraniu Członków zbierze się mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zebrania Członków, który może być ustalony bezpośrednio po pierwszym terminie. Walne Zebranie Członków w drugim terminie ważne jest bez względu na liczbę zebranych członków. 
 7. Walne Zebranie Członków może odbywać się on-line. 
 8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 
 9. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
 10. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być powiadomieni za pośrednictwem uzgodnionego kanału informacyjnego, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

                                                                                                              §19 

 1. Zarząd jest organem zarządzająco-wykonawczym. 
 2. Zarząd składa się z 3-6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Członków Zarządu.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania z funkcji Prezesa przed upływem kadencji jego funkcję przejmuje Wiceprezes. 
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące. 
 6. Zarząd może działać w oparciu o dodatkowy regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 7. Do kompetencji Zarządu należy: 
 • ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; członkowie Stowarzyszenia mają prawo wniesienia uwag do propozycji Zarządu w terminie 7 dni od ich przedłożenia członkom Stowarzyszenia; 
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków; 
 • reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 • podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
 • zgłaszanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia; 
 • podejmowanie decyzji w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, 
 • podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z innymi organizacjami i osobami prawnymi; 
 • podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub ustania członkostwa wspierającego, 
 • tworzenie projektów uchwał na Walne Zebranie Członków, 
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
 • przygotowywanie bilansu rocznego, 
 • powoływanie komisji do realizowania poszczególnych zagadnień w ramach działalności Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności i uzgadniania planów ich pracy; 
 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

8. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz w sprawach wszystkich innych niż majątkowe, wymagane jest współdziałanie minimum dwóch osób z zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

                                                                                                              §20 

 1. Kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna składająca się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz z członków Komisji.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która:
 • jest członkiem Zarządu albo pozostaje z takim członkiem w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, 
 • została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 • kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków i całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
 • ocena i kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
 • przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oraz Zarządowi sprawozdań oraz wniosków pokontrolnych i zaleceń, 
 • opiniowanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, 
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: 

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
 • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 
 • udziału jej członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

                                                                                                              §21 

 1. Sąd Koleżeński liczy 3-5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Spośród członków wybierany jest Przewodniczący Sądu kierujący pracą tego organu. 
 2. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozpoznawanie wniosków członków Stowarzyszenia oraz Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia oraz sporów na tle zawodowym pomiędzy członkami Stowarzyszenia. 
 3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą:
 • rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu na wniosek jednej ze stron, 
 • rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia. 

4. Sąd Koleżeński może działać w oparciu o dodatkowy regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

5. Podstawą wniosku członków Stowarzyszenia składanego w Sądzie Koleżeńskim jest uzasadnione przekonanie o naruszeniu norm niniejszego statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia. 

6. Sąd Koleżeński w trybie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym może orzekać następujące kary: 

 • upomnienie, 
 • zawieszenie w prawach członka od miesiąca do pół roku,, 
 • złożenie wniosku do Walnego Zebrania Członków o wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia. 

7. Sąd koleżeński orzeka w pełnym składzie. Decyzje zapadają większością głosów. 

8. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zebranie Członków. 

9. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do składania corocznych sprawozdań ze swej pracy Walnemu Zebraniu Członków. 

                                                                                                              §22 

 1. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa w razie: 
 • złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 
 • niemożności pełnienia funkcji członka organu przez okres ponad sześciu miesięcy, 
 • upływu kadencji, 
 • utraty statusu członka Stowarzyszenia, 
 • odwołania członka, 
 • śmierci członka. 

2. W przypadku gdy członek organu Stowarzyszenia nie może pełnić swojej funkcji, do wyborów organ ten funkcjonuje w pomniejszonym składzie.

3. Jeśli w zarządzie pozostanie mniej niż połowa członków do czasu wyboru nowych członków funkcję członków Zarządu pełnią członkowie Komisji Rewizyjnej. 

4. Jeśli w Komisji Rewizyjnej lub w Sądzie Koleżeńskim pozostanie mniej niż połowa członków, organy te nie orzekają do czasu wyboru nowych członków.

5. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji przed upływem kadencji w przypadku: 

 • niewypełniania swych obowiązków lub naruszania postanowień statutu i obowiązujących uchwał Stowarzyszenia; 
 • nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach danego organu; 
 • bez ważnych przyczyn przez co najmniej sześć miesięcy niebrania udziału w powierzonych im pracach danego organu. 

                                                                                               ROZDZIAŁ V 

                                                                              MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

                                                                                                              §23 

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności w tym gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 
 2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 
 3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 4. Zabronione jest: 
 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
 • wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
 • zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

                                                                                                               §24 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

                                                                                               ROZDZIAŁ VI 

                                                                                POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                                                                              §25 

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

                                                                                                              §26 

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych.

                                                                                                             §27 

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia. 

                                                                                                            §28 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.