CZŁONKOSTWO

Osoba wstępująca do Stowarzyszenia „SEDNO” może ubiegać się o status członka:

 1. zwyczajnego,
 2. wspierającego,
 3. honorowego.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby pełnoletnie akceptujące cele Stowarzyszenia i działające jako doradcy noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, które spełnią następujące wymogi formalne:

 1. złożą pisemną deklarację członkowską (do pobrania na dole strony),
 2. udokumentują na karcie pracy zebranie odpowiedniej liczby punktów świadczących o pracy w charakterze Doradcy.

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne nie będące doradcami noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, deklarujące pomoc materialną lub intelektualną na rzecz Stowarzyszenia, edukatorzy noszenia dzieci. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji.

Członkowie honorowi to osoby fizyczne nie będące członkami zwyczajnymi ani wspierającymi, wyróżnione za szczególne zasługi w zakresie działalności i rozwoju Stowarzyszenia.

 

Regulamin naboru członków zwyczajnych Stowarzyszenia SEDNO
określający szczegółowe kryteria przyznawania punktów
świadczących o pracy w charakterze doradcy

 1. Ogólne zasady naboru członków zwyczajnych określa Statut Stowarzyszenia.
 2. Doradca noszenia przyjmowany w poczet członków Stowarzyszenia musi posiadać aktualne uprawnienia do pracy w charakterze doradcy, poświadczone stosownym wpisem na stronie internetowej właściwej szkoły noszenia lub innym dokumentem stwierdzającym ważność uprawnień.
 3. Doradca, który złoży pisemną deklarację członkowską zgodnie z wymogami Statutu, zobowiązany jest również do udokumentowania swojej pracy w charakterze doradcy.
 4. Działania brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia podlegają punktacji.
 5. Ustala się następującą punktację:
  1. Zaświadczenie Akademii Noszenia Dzieci o ukończeniu 1 części szkolenia na doradcę noszenia: 1 pkt,
  2. Dyplom Akademii Noszenia Dzieci poświadczający ukończenie 2-częściowego szkolenia: 1 pkt,
  3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego ClauWi®: 1 pkt,
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zaawansowanego ClauWi®: 1 pkt,
  5. Certyfikat ClauWi®: 1 pkt,
  6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego Die Trageschule®: 1 pkt,
  7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zaawansowanego Die Trageschule®: 1 pkt,
  8. Certyfikat Die Trageschule®: 1 pkt,
  9. Każde zaświadczenie o udziale w wydarzeniach odświeżających wiedzę doradcy organizowanych przez Akademię Noszenia Dzieci, ClauWi® lub Die Trageshule®: 1 pkt,
  10. Każde zaświadczenie o udziale w warsztatach dla osób pracujących z dziećmi z pielęgnacji neurorozwojowej, integracji sensorycznej lub o podobnej tematyce, przeprowadzonych przez specjalistów z tych dziedzin (np. fizjoterapeutów, terapeutów SI, lekarzy): 1 pkt,
  11. Każde szkolenie indywidualne z zakresu noszenia dzieci w chustach lub nosidłach miękkich, które odbyło się w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów do Stowarzyszenia, udokumentowane stosownym wpisem w karcie pracy doradcy, lub do dnia 31 grudnia 2016 w dowolny inny sposób potwierdzający odbycie spotkania: 1 pkt,
  12. Każde warsztaty grupowe z zakresu noszenia dzieci w chustach lub nosidłach miękkich, które odbyły się w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów do Stowarzyszenia, udokumentowane stosownym wpisem w karcie pracy doradcy, lub do dnia 31 grudnia 2016 w dowolny inny sposób potwierdzający odbycie spotkania: 1 pkt,
  13. Każda pogadanka z zakresu noszenia dzieci w chustach lub nosidłach miękkich oraz kangurowania, która odbyła się w ciągu 3 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów do Stowarzyszenia, udokumentowana stosownym wpisem w karcie pracy doradcy, lub do dnia 31 grudnia 2016 w dowolny inny sposób potwierdzający odbycie spotkania: 1 pkt.
 6. Warunkiem przyjęcia kandydata w poczet członków stowarzyszenia jest zdobycie co najmniej 10 punktów.
 7. W przypadku zaświadczeń i certyfikatów wydanych przez instytucje szkolące doradców niewymienione powyżej, Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje indywidualnie na wniosek kandydata możliwość przyznania punktów za ukończenie szkolenie.
 8. W przypadku szkoleń dla profesjonalistów nieuwzględnionych powyżej, do zaświadczenia należy dołączyć krótkie uzasadnienie, dlaczego dane szkolenie powinno podlegać punktacji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki – karty pracy dokumentujące działalność szkoleniową.

 

 

Załączniki