KODEKS ETYCZNY

KODEKS ETYCZNY
DORADCÓW NOSZENIA DZIECI
W CHUSTACH I NOSIDŁACH MIĘKKICH

PREAMBUŁA

Kodeks Etyczny Doradców Noszenia Dzieci w chustach i nosidłach miękkich jest wezwaniem do doradczyń i doradców, aby w pracy doradczej kierowali się zasadami moralnymi, prawdą i dobrem.

Zasadniczym celem i zadaniem Kodeksu jest uświadomienie doradcom wagi udzielania takiego wsparcia, które uwzględnia zarówno fizjologię i potrzeby dziecka, jak i potrzeby i uwarunkowania jego opiekunów.

Celem Kodeksu jest również podkreślenie edukacyjnego wymiaru pracy doradców oraz wezwanie ich do nieustannego kształcenia się i pracy nad sobą.

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 1
Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

  1. doradczyni lub doradcy – należy przez to rozumieć osobę, która posiada potwierdzone dyplomem lub certyfikatem uprawnienia do nauki noszenia dzieci w chustach lub nosidłach;
  2. stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Edukatorów i Doradców Noszenia Dzieci SEDNO;
  3. kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Doradców Noszenia Dzieci w chustach i nosidłach miękkich zawierający standardy postępowania, których powinni przestrzegać doradczynie i doradcy noszenia dzieci w swojej działalności doradczej;
  4. opiekunach – należy przez to rozumieć rodziców oraz inne osoby, które sprawują prawną opiekę nad dzieckiem i chcą nauczyć się nosić je w chuście lub nosidle miękkim;
  5. specjalistach – należy przez to rozumieć osoby, które w profesjonalny sposób obejmują specjalistyczną opieką małe dzieci, np. fizjoterapeuta, lekarz pediatra, lekarz ortopeda, położna itp.

Dział II

Obowiązki doradczyń i doradców wynikające z zasady rzetelności zawodowej

Art. 2

Doradca noszenia zobowiązany jest do poszanowania godności dzieci oraz ich opiekunów.

Art. 3

Obowiązkiem doradcy jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych dyplomem lub certyfikatem. Doradca dba o aktualizację uprawnień, zgodnie z wymogami szkoły, którą reprezentuje.

Art. 4

Doradca noszenia powinien doskonalić się w obszarach związanych z noszeniem dzieci w chustach i nosidłach miękkich, np. w pielęgnacji neurorozwojowej dzieci, rodzicielstwie bliskości oraz doskonalić umiejętności trenerskie i komunikacyjne;

Art. 5

Przez doskonalenie kwalifikacji rozumie się uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach i sympozjach naukowych, na których prezentowane są treści związane z teorią i praktyką noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich;

Art. 6

Doradca noszenia pracuje zgodnie z obowiązującym prawem i dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Art. 7

Doradca noszenia w swojej pracy doradczej kieruje się zasadami empatycznej komunikacji.

Art. 8

Doradca noszenia pracuje tylko w obrębie swoich kompetencji i korzysta ze wsparcia innych specjalistów w sytuacji, w której jego kompetencje są niewystarczające.

Art. 9

Doradca noszenia dba o merytoryczną jakość publikowanych przez siebie materiałów i treści.

Art. 10

Doradca noszenia promuje noszenie dzieci w chustach i nosidłach miękkich jako element opieki nad dzieckiem.

Dział III

Obowiązki etyczne doradczyń i doradców wobec dzieci i ich opiekunów

Art. 11

Doradca noszenia przed każdym spotkaniem z rodziną dokonuje rozeznania dotyczącego dziecka (m.in. jego stanu zdrowia, przebiegu porodu) i potrzeb rodziny po to, by rzetelnie przygotować się do spotkania.

Art. 12

Doradca noszenia poszukuje najlepszych i zindywidualizowanych rozwiązań dla danej rodziny, pracuje w oparciu o aktualną wiedzę i szeroki obraz sytuacji.

Art. 13

Doradca posługuje się językiem zrozumiałym i czytelnym.

Art. 14

Doradca wspiera opiekunów w ich kompetencjach, nie narzuca gotowych rozwiązań, ostateczny wybór o sposobach noszenia pozostawiając opiekunom.

Art. 15

Doradca noszenia zachowuje tajemnicę spotkania.

Dział IV

Odpowiedzialność etyczna wobec innych doradczyń i doradców

Art. 16

Doradca przestrzega zasad uczciwej konkurencji.

Art. 17

Sposób wymiany doświadczeń i poziom dyskusji między doradcami powinny, w opiekunach i innych zainteresowanych osobach, budować zaufanie do doradców.

Art. 18

Doradca jest otwarty na dialog i współpracę z innymi doradcami, akceptuje i uznaje odmienne zdanie i podejście doradców do sytuacji związanych z pracą doradcy.

Art. 19

W razie wątpliwości w pracy z opiekunem dziecka doradca noszenia konsultuje się z innym doradcą.

Dział V

Postanowienia końcowe

Art. 20

Niniejszy Kodeks należy interpretować w zgodzie z zapisami stosownych kodeksów lub podobnych dokumentów stosowanych przez szkoły noszenia.

Art. 21

Zapoznanie się z Kodeksem Etyki, przestrzeganie jego postanowień oraz ich upowszechnianie w środowisku doradców stanowi obowiązek każdego doradcy.

Art. 22

Kodeks Etyki zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia.